Tag: react native 2019 tutorial

IoT Development

AWS iot device with react native

import Aws from 'aws-sdk/dist/aws-sdk-react-native' import AwsIot from 'aws-iot-device-sdk'